اسیب های ورزش کشتی

توزیع شده ومعیارمشخصی برای طبیعی ویاغیرطبیعی بودن آن وجودندارد. بهترین وکاربردی ترین تعریف فشارخون بالاسطحی ازفشارخون است که درآن فوایددرمان بیش ازخطرهای عدم درمان باشد.

 فشارخون طبیعی براساس قرارداد برای فشارخون سیستولی پائین تراز120 میلی مترجیوه وبرای فشارخون دیاستولی پائین تراز80 میلی لیترجیوه است وفشارخون دیاستولی 80 تا89 وسیستولی 120 تا139 بعنوان پره هایپرتانسیون شناخته می شود.  شیوع فشارخون بالا درجوامع گوناگون متفاوت است وبرحسب جوامع ازحدود10 تا60 درصد متغیراست. هرچه فشارخون بیشترباشد،خطربیماریهای قلبی عروقی بیشتروامیدبه زندگی کمتراست .

 

مطالعات انجام شده در کشور ما حاکی از شیوع بالای فشار خون می باشد در مطالعه ای که توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای 70 – 1369 انجام گرفت ، شیوع فشار خون دیاستولی بالا در افراد بالای 15 سال ساکن تهران حدود 12 % و فشارخون سیستولی بالا حدود 15% برآورد شده است . در همین بررسی فشار خون دیاستولی  بالا در گروه سنی 65 – 35 در 47  % و 55%   زنان ثبت شد.  در طرح سلامت و بیماری که  24 استان کشور در سالهای 72 – 1369 اجرا شد ، فشارخون دیاستولی mmHg 90 یا بالاتر در 14 % از افراد 69 – 12 ساله گزارش شده است . در همین بررسی حدود 34 % از افراد 69 – 35 ساله در تمام استانها و 38 % افراد در تهران فشار خون دیاستولی بالا داشتند .

 

در بررسی شهر تهران در طرح قلب سالم در سال 1367 شیوع فشارخون دیاستولی بالا در محدوده  65 – 25 سال حدود 23 % و فشار خون سیستولی بالا ( بدون بالابودن فشار خون دیاستولی ) حدود 10 % نشان داده شد . در سال 1369 در 34 شهر انتخابی 38 % از کل مرگ و میرها ، به بیماریهای قلبی عروقی اختصاص دارد که از میان علل مرگ  ، رتبه اول است . در بررسی که درسال  1370  در مورد سلامت و بیماری در ایران انجام شد ، 2/ 7 % از کل معاینه شدگان و 22% از افراد 49 – 45 ساله مبتلا به پرفشاری خون بودند .

 

در مطالعه ای  هم که توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع کشور و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رابطه با بررسی هیپرلیپدمی ، چاقی ، دیابت و افزایش فشار خون در افراد مسن تر از 50 سال منطقه 19 تهران انجام شد ، 66 % افراد مورد مطالعه( 72 % زنان و 60 % مردان )  دارای درجات مختلفی از افزایش وزن و چاقی بودند. 44 % از زنان مورد بررسی فشار خون دیاستولی بالاتر از mmHg 90 داشتند که در مقایسه با مردان 28% بیشتر بود و 53 % افراد مورد بررسی فشار خون سیستولی بالاتر از mmHg 140 ( زنان 63 % و مردان 45 % ) داشتند.

 

در مطالعه ای مقطعی در اصفهان از 8624 نفر ، 18 % ( 8/16 % مردان و 4/19% زنان ) فشار خون بالای  سیستولی داشتند . در بین مبتلایان  شیوع بالایی از چاقی ، هیپرلیپدمی و دیابت نسبت به غیرمبتلایان دیده می شد. پرفشاری خون در بین مردان زیر 35 سال نسبت  به زنان هم سن شایع بود ، اما در سنین بالای 65 سال میزان شیوع در زنان بیشتر به چشم می آمد ، طوری که در زنان مسن تر مهمترین عامل خطرساز ، بیماریهای قلبی عروقی بود .

 

از آنجایی  که تحقیقات اخیر در شهرهای مختلف ایران از افزایش فزاینده شیوع فشار خون خبر می دهد ، لذا مطالعه قند و لیپید در تهران ، اطلاعات دقیق تری را از شیوع عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی و از جمله فزونی فشار خون در جمعیت شهری تهران بزرگ به دست می دهد . متدولوژی در این بررسی برای تعیین میزان افزایش فشار خون و درجات مختلف آن و استفاده از مصوبات کمیته ملی پیشگیری ، تشخیص و درمان فشار خون بالا و میانگین دوبار اندازه گیری فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بعنوان اندازه فشار خون در نظر گرفته شد.

 

بررسی نتایج مطالعه قندو لپید تهران حاکی از آن است که افزایش فشار خون در جمعیت شهری منطقه 13 تهران از شیوع کلی 9/22 %    برخوردار است . شیوع در مردان 19/21 % و در زنان 7/23 % بود . این اختلاف در بین دو جنس از نظر آماری معنی دار است.

 

نتیجه مذکور در مقایسه با نتایج مطالعات قبلی انجام شده  در داخل کشور اندکی متفاوت دارد و تا حدودی شیوع کمتری را نشان می دهد ، لیکن در گروههای مختلف سنی و جنسی با افزایش سن ، شیوع افزایش فشار خون بیشتر می شود و این مطلب از اثر نامطلوب سن بر فزونی فشار خون دلالت دارد.

 

جز در گروه سنی 29 – 20 و 39 – 30 که شیوع پرفشاری خون در مردان بیش از زنان است ، در سایر گروههای سنی پرفشاری خون با اختلاف آماری معنی داری در زنان شایع تر از مردان می باشد . این موضوع می تواند با اثر هورمونهای زنانه و نیز سن یائسگی  ارتباط داشته باشد . متوسط فشار خون سیستولی و دیاستولی در نتایج مطالعه قند و لیپید تهران در هر دو جنس با سن ارتباط مستقیمی داشت  و  این نکته موید تأثیر سن بر فشار خون بالاست .

 

بررسی میانگین و صدکهای فشار خون پسران و دختران شرکت کننده در مطالعه مذکور نشانگر آن است که جز در افراد 8 – 6 ساله که  میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی کمی بیش از سنین پائین تر و بالاتر است ، در سایر سنین سطح فشار خون در حدمطلوب یا طبیعی می باشد . نتیجه آن که آثار محیطی در جمعیت تهران تأثیر بسزائی در فزونی فشار خون دارد بطوری که الگوی فشار خون بالاتر از حد مطلوب در کودکان به شیوع نسبتاٌ بالای در بالغین تغییرکند . بنابراین هرگونه آموزش در سنین پائین تر بویژه به شکل خانوادگی می تواند از افزایش فزاینده  فشار خون بالا در جمعین کشور بکاهد.

 

هدف کلی: کنترل وکاهش بیماریهای قلبی عروقی وفشارخون

 

اهداف اختصاصی:

 

1.جلب همکاری واحدهای ستادی برای گسترش برنامه کنترل بیماریهای قلبی عروقی

 

2.آگاهی گروههای بهداشتی عملیاتی اعم ازپزشک وکارشناس و….درموردعوامل خطربیماریهای قلبی عروقی وبرنامه غربالگری فشارخون

 

3.افزایش آگاهی معلمین ودانش آموزان تمام مقاطع ازنظرعوامل خطربیماریهای قبلی عروقی

 

4.ادامه برنامه غربالگری فشارخون درروستاهاوایجادزمینه ای برای گسترش برنامه به مراکزشهری

 

 

 

فعالیتها:

 

1.ایجادکمیته غیرواگیردرارتباط بابیماریهای قبلی عروقی وعوامل خطر

 

2.تهیه پمفلت وجزوات اموزشی برای گروههای بهداشتی دست اندرکاربرنامه

 

3.آموزش درسطح مدارس ازنظرعوامل خطربیماریهای قلبی عروقی وفشارخون

 

4.پایش ونظارت فعالیت بهورزان وکاردانهای مراکزروستایی ازنظربرنامه غربالگری فشارخون

 

5.همکاری بابهداشت خانواده درزمینه آموزش سالمندان ازنظربیماریهای قبلی عروقی عوامل خطرولزوم کنترل آن

 

عوامل مستعد کننده چیستند؟

 

بیشتر مردم (نزدیک به نود و پنج درصد آنها) از نوعی افزایش فشار خون رنج می برند که علت مشخصی برای آن یافت نشده است. به این فرم،  افزایش فشار خون اولیه گفته می شود.

 

عوامل زیر در بروز این نوع افزایش فشار خون موثر هستند:

 

سن : در مطالعات مختلف نشان داده شده است که سیر پیشرونده افزایش فشار خون با افزایش سن ارتباط دارد.

ژنتیک : به خوبی اثبات شده است که عوامل ژنتیکی که به ارث می رسند با افزایش فشار خون ارتباط دارند.

 

نژاد : سفید پوستان ونژاد هندواروپایی بیشتر دچار افزایش فشار خون می شوند.

 

عوامل محیطی : مانند چاقی، الکل، نمک زیاد و استرس نیز موثر هستند.

 

 پنج درصد باقی مانده مبتلایان به فشار خون افزایش یافته علت مشخصی برای بیماری خود دارند. به این نوع، افزایش فشار خون ثانویه گفته می شود.

 

 عوامل زیر در بروز این نوع افزایش فشار خون موثر هستند:

 

 بیماری کلیوی : به دلیل احتباس آب و نمک در بدن موجب بالا رفتن فشار خون می شود. این افزایش، خود می تواند باعث ایجاد بیماری کلیوی شود و یا آن را بدتر کند.

 بیماریهای غدد درون ریز : (مانند سندرم کوشینگ، هایپرپلازی آدرنال و فئوکرومو سایتوما).

 

داروها و سموم : افزایش فشار خون می تواند عارضه جانبی استروئیدها، الکل، کوکائین، سیکلوسپورین و اریتروپوئیتین باشد. مصرف مواد حاوی تیروزین مانند برخی از پنیرها در افرادی که از داروهای ضد افسردگی خاصی استفاده می کنند ممکن است منجر به حمله افزایش فشار خون در این افراد شود. خطر افزایش فشار خون در زنانی که از قرصهای ضد بارداری استفاده می کنند، بیشتر است.

 

 اشکال در سیستم عصبی خودکار و یا سیستم هورمونی کلیه ( رنین آنژیوتانسین ).

 

 مقاومت به انسولین

 فشار بالا در اوایل بارداری ممکن است نشان دهنده افزایش فشار خون اولیه باشد. فشار خون بالا در نیمه دوم حاملگی پره اکلامپسی نامیده می شود که معمولاً اگر کنترل شود، پس از زایمان از بین می رود و مشکل جدی ایجاد نمی کند.

 

چرا باید فشار خون بالا را کنترل کرد؟

 

فشار خون بالا یک عامل خطر مهم در ایجاد نارسایی قلبی است. همچنین می تواند موجب  نارسایی کلیه، مشکلات عروق محیطی، تخریب عروق شبکیه چشم، سکته مغزی و حمله قلبی شود به همین دلیل پیشگیری و درمان آن بسیار مهم است.

اگر میزان فشار خون به سرعت بالا رفته و به حدود ١٣/٢٠٠ برسد به آن فشار خون بدخیم گفته می شود که آسیب زیادی ایجاد می کند و موجب مرگ و میر می شود.

 

فشار خون بالا چگونه تشخیص داده می شود؟

 

میزان فشار خون : فشار خون در چند نوبت و در شرایط استاندارد اندازه گیری می شود.

 

عکس قفسه سینه : ممکن است علائم نارسایی قلبی و بزرگ شدن قلب را نشان دهد.

نوار قلب : ممکن است بزرگی بطن چپ یا کم خونی موضعی (ایسکمی) را نشان دهد.

 

آزمایش خون : اوره و الکترولیتها برای بررسی عملکرد کلیه و همچنین چربی و قند خون.

 

 آزمایش ادرار : برای یافتن بیماری کلیوی.

 

 فشار خون بالا چگونه درمان می شود؟

 هدف از درمان رساندن فشار خون به کمتر از٩٠/١۴٠ در افراد معمولی و کمتر از٨۵/١٣٠ در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی یا دیابت است. با این هدف که در دراز مدت خطر عوارض وخیمی که گفته شد کاهش پیدا کند.

 

 برای کمک به کاهش عوارض بهتر است:

 

*سیگار ترک شود تا آسیب عروقی کمتر گردد.

 

* کاهش وزن با رژیم غذایی و یا ورزش.

 

* کاهش مصرف نمک و اجتناب از مصرف غذاهایی که شور تهیه می شوند.

*افزایش فعالیت بدنی و ورزش منظم.

*کاستن از استرس.

 

برای کنترل فشار خون پزشک ممکن است داروهای مختلفی تجویز کند که مکانیسمهای متفاوتی دارند. معمولاً یک نوع دارو همراه تغییر شیوه زندگی به صورتی که گفته شد به کار می رود. اگر به اندازه کافی موثر نباشد داروهای دیگری اضافه می شوند. انتخاب دارو به عوامل متعددی از جمله شرایط جسمانی فرد بستگی دارد.

فشار خون پایین

 

بسیاری از افراد به فشار خون بالا حساسند و در صورت مشاهده آن فوراً به پزشک مراجعه می‌نمایند. بعضی انسانها بطور طبیعی فشار خون پایینی دارند و بدنشان به این میزان فشار خون عادت کرده است. کسی که فشار سیستولش معمولاً بین 90 تا110 میلیمتر جیوه است و این میزان را طی سالیان دراز حفظ می‌کند به نوعی انسان خوشبختی است. زیرا همین فشار پایین او را در برابر بسیاری از بیماریهای عروقی (مانند سفت شدگی رگها) محافظت می‌کند و خطر سکته‌ قلبی و مغزی را در او پایین می‌آورد.

 

آیا فشار خون پایین می‌تواند خطر آفرین باشد؟

 

اگر فشار خون سیستولی فرد از مقادیر طبیعی (بین 90 تا110 میلیمتر جیوه) کمتر شود ممکن است خطراتی را برای وی ایجاد کند. از جمله ممکن است خون کافی به مغز و سایر اندامهای حیاتی نرسد و کارکرد آنها مختل گردد. کلیه‌ها ، اندامهای حساسی به افت فشار خون هستند و اگر فشار از حد خاصی پایین بیاید، کلیه‌ها دیگر نمی‌توانند ادرار تولید کنند.

 

اگر فشار خون سیستولی از مرز60-70 میلیمتر جیوه پایینتر بیاید، فرد اصطلاحاً وارد شوک شده است و اگر این حالت مدتی ادامه یابد ممکن است جان خود را از دست بدهد. برای مقابله با چنین افت فشارهایی لازم است برای بیمار سرم و مایعات مناسب تجویز شود تا بتدریج فشار خون به میزان طبیعی باز گردد.

 

در مورد خطرات فشار خون بالا برای سلامتی ، آگاهی بسیاری داده شده ولی کمتر کسی می‌داند که در برخی از کشورها فشار خون پایین هم یک مشکل پزشکی به حساب می‌آید. گفته می‌شود در آلمان غربی از هر 10 نفر از این مشکل رنج می‌برد. تحقیقات نشان داده که اکثر مبتلایان به فشار خون پایین دارای جثه ضعیف و وزن کم هستند البته مردان و زنان مسن هم مبتلا می‌شوند.

 

علائم فشار خون پایین

 

علائم فشار خون پایین عبارتند از: خستگی مفرط ، سرگیجه ، خواب آلودگی و غش کردن. همه این علائم را می‌توان به ناراحتیها و کسالت های دیگر هم نسبت داد. چیزی که باعث اشتباه می‌شود آن است که بعضی از این علائم در افرادی که دارای فشار خون بالا هم هستند دیده می‌شود.

 

علل افت فشار خون

 

کسی را که بطور دائم فشار خونش پایین است نباید با پایین آمدن فشار خون اشتباه گرفت. پایین آمدن موقت فشار خون معمولا پس از خونریزی ناگهانی و شدید یا از دست دادن آب بدن به دنبال دوره اسهال سخت ، پیش می‌آید. افت ناگهانی فشار خون نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. دیدن مناظر نامطلوب یا شنیدن خبرهای ناگهانی باعث می‌شود که رگهای بدن خود را ول کنند و فشار خون ناگهان افت پیدا کند. در ضمن اسهال و استفراغ‌های شدید و طولانی و تصادفهای مختلف (که با خونریزی بیرونی یا داخلی همراه است) از دیگر علل شایع افت فشار می‌باشند. همچنین اگر بعد از یک حمله قلبی کسی تحت مداوای فشار خون بالاست و بیش از حد معین دارو مصرف کند فشار خون او پایین خواهد آمد. با همه اینها تخمین زده شده که از 5 نفر یک نفر این مشکل را دارد. در میان جوانان زنها بیشتر از مردها در معرض این مشکل هستند.منبع www.koshti-qazvin.blogfa.com

/ 0 نظر / 4 بازدید