فواید طناب زدن برای سلامتی انسان

از آنچه که از دست میدهید چربی های اضافه خواهدبود . همچنیناگر بتوانید روزانه  معادل  1500 کالری ازز طریق ورزش بسوزانید با سرعت بسیار زیادی کاهش وزنخواهید داشت. حتی اگر هدف شماسوخت کالری نباشد از طناب زدن مشکلی برای شما ایجاد نخواهد شد طناب زدن باعث کاهش تنش و افزایش سطح انرژی میگردد وسرعت تناسب اندام رانسبت به گذشته 30برابر می کند در تحقیقاتی که درمرکز تناسب اندام صورت گرفت از شرکتکنندگان خواسته شد در طول یکه هفته به مدت5 روز وطی 60 دقیقه در 5 مرحله به هر میزان که می توانند   طناب بزنند نتیجه این تحقیق بسیار شگفت انگیز بود و تغییرات فیزیکی ذیل  حاصل گردید:

افزایش نیروی زانو  و پا

افزایش اندازه ماهیچه ساق پا 

توانای پرش بهتر

افزایش سرعت در دویدن

 

ابتدا لازم است طناب خوبی را تهیه کنید این طناب  می تواند از جنس پلاستیک  و یادارای  پوشش اسفنجی  باشدلازم است قدری سنگین باشد . طناب را در وسط کف  پای خودقرار دهیداگر دسته های  آن تا زیر بغل شما برسداز اندازهی مناسبی برخوردار است.برای طناب زدن جای مناسبی را انتخاب کنید مثل تاتامی یا فرش اگرپای برهنه هستید هرگز سطوح سفت را انتخاب نکنید.برای  جلوگیری  از صدمه به پاو قوزک پا ازکفش ورزشی مناسب استفاده کنید.ابتدا به مدت 5دقیقه  برای گرم کردن بدن خود راه بروید.جدول  تمرینی زیر راکه برای 8 هفته در نظر گرفته شده است رادنبال کنید:

.هفته              طناب زدن     استراحت       تکرار       کل زمان طناب زدن 

1.اول و دوم            15ثانیه       45ثانیه          8بار                  2دقیقه

2.سوم  وچهارم      15ثانیه       15ثانیه          12بار                3دقیقه

3.پنجم وششم      30ثانیه       15ثانیه          8بار                  4دقیقه

4.هفتم وهشتم     1دقیقه       30ثانیه          7بار                  7دقیقه

منبع: http://partoa3.persianblog.ir

/ 0 نظر / 29 بازدید