انواع ازمونهای امادگی جسمانی(ازمون استقامت قلبی ـ تنفسی )

مرحله سوم ۴/۳

در مرحله چهارم ۲/۴ ، در مرحله پنجم ۵، و در مرحله ششم ۵/۵ مایل در ساعت است.

مدت زمانی که ورزشکار می تواند ازمون را تا مرحله واماندگی ادامه دهد،به عنوان رکورد وی ثبت می شود.

 

با استفاده از جدول نوموگرام یا معادله زیر

 Vo2max + 14/8 – 1/379 (time) + 0/451 (time)2-0/012 (time)3

منبع: http://meisamsadati.blogfa.com

 

 

/ 0 نظر / 53 بازدید