آشنایی با زوران پاتوله (کشتی محلی کردستان)

شلوار محلی یکدیگر را محکم گرفته با پس و پیش رفتن سعی می‌کنند، تعادل دیگری را بر هم زده حریف را زمین زنند.

در جریان کشتی هر یک از کشتی‌گیران می‌توانند یک پای خود را پشت پای حریف قفل کرده (پاچه قل) با فشار به کمر و سینه و با پیچاندن و تاباندن طرف تعادل او را از پشت بر هم زده و پشت حریف را به زمین زنند.

همچنین یکی از کشتی‌گیران می‌تواند یک زانوی خود را به زمین گذاشته (روی یک زانو بنشیند) و حریف را بلند کرده از روی شانه خود به زمین پرتاب نماید.

منبع: http://www.hamshahrionline.ir

/ 0 نظر / 6 بازدید