تاثیر بیش تمرینی بر عملکرد ورزشکاران

توجه به نشانگرهای مناسب، ممکن می باشد و می تواند در جلوگیری از توسعه وگسترش نشانگان بیش تمرینی در ورزشکاران مفید باشد

 

یکی از نشانگرهایی که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، تغییرات روانی در رابطه با بیش تمرینی است.

 

تغییرات روانی شامل نیمرخ وضعیت خلقی  ، درک فشار و کیفیت خواب می باشد. در رابطه با نیمرخ وضعیت خلقی ورزشکاران،مشاهده شده که تمرینات سنگین و طولانی، اختلالات خلقی، همراه با کاهش عملکرد ورزشی را بدنبال دارد و تمرینات منظم باشدت متوسط، موجب کاهش اختلالات خلقی و بهبود عملکرد ورزشی می گردد . تمرینات خسته کننده و بلند مدت، اثرات منفی بر نیمرخ وضعیت خلقی ورزشکاران دارد و با تغییرات بیوشیمیایی مانند افزایش کورتیزول،کاهش تستوسترون ، سرکوب عملکرد ایمنی و افزایش اختلالات خلقی همراه است

منبع: http://meisamsadati.blogfa.com

/ 0 نظر / 30 بازدید